drzewa1.png

ZAREKOMENDUJ nasze usługi! W zamian otrzymasz odpowiednie wynagrodzenie.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ

NASZA ERA Sp. z o.o.

I. DEFINICJE

Sformułowania użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

NASZA ERA – Nasza Era Sp. z o.o. z siedzibą w Żyrardowie pod adresem: ul. Okrzei 29 b, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000396725, NIP 8381771140;

Potencjalny Klient - osoba fizyczna lub prawna, która zamierza zawrzeć z NASZA ERA umowę o świadczenie usług objętych zakresem działalności NASZA ERA, w szczególności: usług szkoleniowych, usług doradztwa w zakresie BHP, P.POŻ, Ochrony Środowiska i obsługi inwestycji usług prawnych, usług doradztwa w działalności gospodarczej. Szczegółowy zakres usług realizowanych przez NASZA ERA określa Załącznik nr 2 do Regulaminu;

Klient – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z NASZA ERA umowę o świadczenie usług objętych zakresem działalności TLB, w szczególności: usług szkoleniowych, usług doradztwa w zakresie BHP, P.POŻ, Ochrony Środowiska i obsługi inwestycji usług prawnych, usług doradztwa w działalności gospodarczej; ( "Umowa" );

Pozyskany Klient – Klient wskazany przez danego Partnera, który dzięki działaniom Partnera zawarł z NASZA ERA Umowę i spełnia następujące warunki:

 • potwierdził, że zawarcie Umowy nastąpiło na skutek działań podjętych przez danego Partnera;
 • w przypadku zawarcia Umowy o usługę jednorazową zapłacił za usługę zrealizowaną, zgodnie z zawartą Umową;
 • w przypadku zawarcia z NASZA ERA Umowy o stałe świadczenie usług zapłacił za pierwszy okres rozliczeniowy, zgodnie z zawartą Umową;
 • w ciągu roku poprzedzającego zawarcie Umowy nie obowiązywała żadna inna umowa zawarta pomiędzy nim a NASZA ERA.

Umowa o stałe świadczenie usług – umowa o stałe świadczenie usług przez NASZA ERA na rzecz Klienta, mocą której Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz NASZA ERA stałego, ryczałtowego wynagrodzenia płatnego miesięcznie;

Umowa o usługę jednorazową – umowa zlecenia lub umowa o dzieło zawarta pomiędzy Klientem a NASZA ERA, mocą której Klient zobowiązuje się do zapłaty na rzecz NASZA ERA określonego wynagrodzenia, jednorazowo;

Umowa – jakakolwiek Umowa o świadczenie usług objętych zakresem działalności NASZA ERA, w szczególności: usług szkoleniowych, usług doradztwa w zakresie BHP, P.POŻ, Ochrony Środowiska i obsługi inwestycji usług prawnych, usług doradztwa w działalności gospodarczej;

Prowizja – wynagrodzenie prowizyjne z tytułu pozyskania klienta należne Partnerowi na zasadach określonych w punkcie IV Regulaminu;

Partner – osoba fizyczna lub prawna, która chce współpracować z NASZA ERA w zakresie promocji NASZA ERA oraz pozyskiwania na jej rzecz klientów, posiadająca pełną zdolność o czynności prawnych; status Partnera jest przez daną osobę uzyskiwany i potwierdzany przez TLB na piśmie, pod warunkiem akceptacji przez Partnera niniejszego Regulaminu i zobowiązania do jego przestrzegania; wystawienie dla NASZA ERA rachunku lub faktury z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za pozyskanie Klienta uznaje się za akceptację przez Partnera warunków Regulaminu i zobowiązanie do jego przestrzegania;

Partner Aktywny – Partner, który w danym roku kalendarzowym pozyskał 3 (trzech) Klientów albo co najmniej jednego Klienta, który w pierwszym kwartale od dnia jego pozyskania skorzystał z usług świadczonych przez NASZA ERA o łącznej wartości 1000 zł netto + VAT;

Oświadczenie – pisemne oświadczenie Partnera o akceptacji Regulaminu i zobowiązaniu do jego przestrzegania, o wskazaniu rachunku bankowego, na który ma być przelewane jego wynagrodzenie prowizyjne, o danych kontaktowych, które umożliwią skuteczne doręczanie Partnerowi wszelkich oświadczeń, dokumentów, Materiałów itp. ( „ Dane Kontaktowe ” ) jak również o danych umożliwiających prawidłowe pobranie i zapłatę należności publicznoprawnych związanych z przysługującym Partnerowi wynagrodzeniem (podatki, ZUS). W przypadku braku złożenia Oświadczenia za konto bankowe lub Dane Kontaktowe, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uważa się konto wskazane na rachunku lub fakturze VAT, zaś za Dane Kontaktowe wszelkie dane, jakie NASZA ERA uzyskała od Partnera w związku z wykonywaniem przez niego czynności objętych Regulaminem.

Strona internetowa – strona internetowa poświęcona działalności NASZA ERA, dostępna pod adresem: www.naszaera.pl;

Materiały – materiały informacyjnej, promocyjne, marketingowe udostępniane przez NASZA ERA Partnerom w celu realizacji czynności określonych Regulaminem. Materiały mogą być przekazywane Partnerom w formie papierowej jak również elektronicznej - drogą mailową lub za pośrednictwem Strony internetowej. Wszelkie treści umieszczone na Stronie internetowej uważa się także za Materiały;

Regulamin – niniejszy Regulamin, aktualna wersja Regulaminu dostępna jest pod adresem: www.naszaera.pl;

II. ZASADY WSPÓŁPRACY

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad współpracy pomiędzy Stronami w zakresie pozyskiwania klientów na rzecz NASZA ERA przez Partnera.
 2. Przez pozyskanie klienta Strony rozumieją zawarcie przez NASZA ERA umowy o świadczenie usług przez NASZA ERA na rzecz Klienta wskazanego przez Partnera.
 3. W celu pozyskania klienta Partner może przekazywać Potencjalnemu Klientowi dane kontaktowe do NASZA ERA, w tym w szczególności numery telefonów oraz adresy mailowe do osób odpowiedzialnych za obsługę Klienta, adres biura, jak również posługiwać się Materiałami udostępnianymi przez NASZA ERA.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień pkt V pozyskiwanie klientów przez Partnera może odbywać się wszelkimi, prawnie dopuszczalnymi środkami, na koszt i ryzyko Partnera. Partner decyduje sam o swoich czynnościach i nie podlega żadnym poleceniom NASZA ERA.
 5. Na żądanie Partnera NASZA ERA udostępnia materiały promocyjne i ofertowe związane z zakresem działalności NASZA ERA.
 6. Na żądanie Partnera NASZA ERA przedstawi Potencjalnemu Klientowi ofertę na usługi, którymi zainteresowanie wyrazi klient.
 7. Partner nie jest upoważniony do zawierania umów w imieniu NASZA ERA, chyba że otrzymał odrębne pełnomocnictwo.
 8. Partner, podejmując jakiekolwiek czynności objęte niniejszym Regulaminem, zobowiązuje się do jego przestrzegania.

III. ZAKRES UMOCOWANIA PARTNERA

 1. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że Partner nie jest uprawniony do pobierania od Klientów jakichkolwiek należności pieniężnych na rzecz NASZA ERA ani do składania w imieniu NASZA ERA jakichkolwiek oświadczeń woli wywołujących skutki prawne dla NASZA ERA.
 2. Uregulowania odmienne w stosunku do pkt 1 wymagają udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

IV. ROZLICZENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. O ile Strony wyraźnie nie postanowią inaczej, za pozyskiwanie klientów na rzecz NASZA ERA przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne wypłacane na zasadach określonych w niniejszym punkcie IV.
 2. Każdy Partner ma prawo do indywidualnego negocjowania stawek wynagrodzenia prowizyjnego w odniesieniu do każdego Potencjalnego Klienta. Wynagrodzenie może być negocjowane w szczególności w przypadku pozyskiwania klientów zainteresowanych zawarciem Umowy o usługę jednorazową. Wszelkie uzgodnienia co do wypłaty prowizji na zasadach odmiennych aniżeli te określone Regulaminem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Prowizja określona będzie w oparciu o podstawę Prowizji i stawkę Prowizji określonej Tabelą Prowizji, stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prowizja, stanowiąca iloczyn podstawy Prowizji i odpowiedniej stawki Prowizji będzie stanowić:
 • wynagrodzenie prowizyjne brutto Partnerów, będących osobami fizycznymi, nie prowadzących działalności gospodarczej albo zwolnionych od VAT albo
 • wynagrodzenie prowizyjne netto Partnerów, będących podatnikami podatku VAT.

W przypadku Partnerów nie prowadzących działalności gospodarczej od wynagrodzenia brutto Partnera NASZA ERA naliczy i pobierze podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewentualnie należności wobec ZUS, o ile o konieczności odprowadzenia składek ZUS Partner poinformuje NASZA ERA. Prowizja płatna będzie zgodnie z terminami i warunkami określonymi w pkt. 4- 7.

 1. Prowizja wypłacana jest w formie jednorazowej („**Prowizja jednorazowa**”) lub w formie cyklicznej („**Prowizja cykliczna**”). Prowizja jednorazowa należna jest z tytułu Pozyskanego Klienta, który zawarł Umowę o usługę jednorazową, Prowizja cykliczna natomiast z tytułu Pozyskanego Klienta, który zawarł Umowę o stałe świadczenie usług. Prowizja przysługuje Partnerowi wyłącznie z tytułu pierwszej Umowy zawartej pomiędzy Pozyskanym Klientem a NASZA ERA. Usługi wykupione przez Partnera po zawarciu pierwszej Umowy nie wpływają na wysokość prowizji Partnera.
 2. Wynagrodzenie prowizyjne przysługiwać będzie za każdego Pozyskanego Klienta i z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, staje się wymagalne z dniem zapłaty przez Pozyskanego Klienta na rzecz NASZA ERA wynagrodzenia, stanowiącego podstawę wynagrodzenia prowizyjnego Partnera. Wszelkie należności wypłacone przez NASZA ERA Partnerowi przed dniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za zaliczki na poczet wynagrodzenia prowizyjnego, podlegające zwrotowi w przypadku nieziszczenia się warunku zapłaty wynagrodzenia przez Klienta.
 3. Wypłata wynagrodzenia prowizyjnego następować będzie wyłącznie pod warunkiem posiadania przez Partnera statusu Partnera Aktywnego. Wszelkie wynagrodzenia prowizyjne z tytułu Pozyskanych Klientów należne zgodnie z postanowieniem pkt 5 przed dniem uzyskania statusu Partnera Aktywnego wypłacane są w miesiącu następującym po miesiącu, w którym pozyskany został Klient, dzięki któremu Partner uzyskał status Partnera Aktywnego.
 4. Wynagrodzenie prowizyjne jest rozliczane w systemie miesięcznym, w ten sposób, ze na koniec każdego miesiąca kalendarzowego sumowane jest saldo naliczeń wynagrodzeń prowizyjnych Partnera. W terminie do 15 dnia roboczego następnego miesiąca, kwota wynikająca z przedmiotowego salda wypłacana jest Partnerowi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT/Rachunku dostarczonej NASZA ERA. Termin płatności faktury lub rachunku wynosi 14 dni.
 5. Wypłata wynagrodzenia jest realizowana, bez względu na numer konta wskazany na fakturze lub rachunku, w formie przelewu na rachunek bankowy Partnera wskazany w Oświadczeniu. W razie konieczności późniejszej zmiany numeru rachunku bankowego Partnera, Partner zobowiązuje się sporządzić i doręczyć NASZA ERA stosowne oświadczenie o zmianie numeru rachunku bankowego, odrębnie od wystawianych przez Partnera faktur i rachunków.
 6. NASZA ERA ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia do czasu złożenia przez Partnera Oświadczenia. W takim przypadku NASZA ERA nie odpowiada za opóźnienia w wypłacie wynagrodzenia.
 7. Partner akceptuje, że czynności wykonywane przez niego mają zasadniczo na celu przekazanie Potencjalnemu Klientowi informacji o działalności NASZA ERA, zaś prezentacja szczegółowej oferty i pośrednictwo w zawieraniu umów na rzecz NASZA ERA wykonywane jest przez upoważnionych współpracowników NASZA ERA. W związku z powyższym Partner akceptuje, iż umowa zawierana w oparciu o niniejszy Regulamin nie stanowi umowy agencyjnej, a wynagrodzenie określone w niniejszym punkcie wyczerpuje wszelkie roszczenia w stosunku doNASZA ERA z tytułu wykonywanych przez Partnera czynności. Partner oświadcza, że nie będzie dochodził od NASZA ERA zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem czynności objętych Regulaminem lub jakichkolwiek innych wynagrodzeń dodatkowych, uzupełniających, wyrównawczych. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Partner zrzeka się na przyszłość wszelkich roszczeń, które mogłoby powstać w związku z wykonywaniem czynności objętych Regulaminem.

V. OBOWIĄZKI PARTNERA

 1. Partner może prowadzić działania zmierzające do pozyskania Klienta wszelkimi możliwymi prawnie sposobami, dbając o wizerunek i dobre imię NASZA ERA.
 2. Partner zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich działań niedozwolonych prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności Partner zobowiązany jest do powstrzymania się od działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji lub naruszających dobra osób trzecich, jak również do powstrzymania się od przekazywania Potencjalnym Klientom jakichkolwiek informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 3. NASZA ERA zastrzega sobie prawo do określenia standardów pozyskiwania klientów i/lub rozszerzenia katalogu działań niedozwolonych Partnerom („**Standardy**”). Wprowadzenie Standardów nie musi mieć charakteru powszechnego, tzn. może odbywać się w stosunku do określonych Partnerów lub Potencjalnych Klientów lub ich grup, w szczególności w przypadku indywidualnie negocjowanych z Partnerami warunków wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego. Wprowadzenie Standardów przez NASZA ERA nie stanowi zmiany Regulaminu. O wprowadzeniu Standardów NASZA ERA poinformuje Partnera drogą mailową na adres wskazany w Oświadczeniu Partnera.
 4. Wszystkie Materiały udostępniane przez NASZA ERA Partnerom są chronione prawami autorskimi NASZA ERA lub osób trzecich. Partner zobowiązuje się do wykorzystywania otrzymanych od NASZA ERA Materiałów wyłącznie w celu pozyskiwania na rzecz NASZA ERA klientów w sposób określony niniejszym Regulaminem. Powielanie, kopiowanie, udostępnianie Materiałów osobom trzecim w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności posługiwanie się Materiałami dla celów komercyjnych, odmiennych aniżeli pozyskiwanie klientów na rzecz NASZA ERA jest zabronione.
 5. Dokonywanie zmian w Materiałach lub łączenie ich z innymi materiałami, informacjami lub utworami w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, wymaga wyraźnej akceptacji NASZA ERA.
 6. Wszelkie Materiały, w tym oferty przekazane Partnerowi w celu pozyskania określonego Potencjalnego Klienta lub grupy Potencjalnych Klientów mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prezentacja Materiałów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym innym Potencjalnym Klientom jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą NASZA ERA.
 7. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Partner zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne lub tajemnice handlowe NASZA ERA ujawnione w związku z wykonywaniem czynności objętych Regulaminem. Przez informacje poufne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym rozumie się wszelką korespondencje związaną z wykonywaniem czynności objętych Regulaminem, regulacje wewnętrzne stosowane przez NASZA ERA, dane dotyczące Klientów, jak również wszelkie inne informacje, bez względu na ich charakter i formę, dostarczone przez NASZA ERA w związku z realizacją działań Partnera, które nie są udostępniane publicznie.
 8. Partner wyraża zgodę na przetwarzanie przez NASZA ERA jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, w celach związanych z realizacją czynności objętych Regulaminem.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wszelkie czynności określone Regulaminem lub z nim związane Partner wykonuje na swój koszt i ryzyko, ponosząc pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania.
 2. Partner ponosi odpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, w tym odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody wyrządzone NASZA ERA, Klientom, Potencjalnym Klientom lub innym osobom trzecim.
 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko NASZA ERA z roszczeniami z tytułu naruszenia praw osób trzecich, a to na skutek działań Partnera niezgodnych z Regulaminem, Partner zobowiązuje się wstąpić do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego, a jeżeli to możliwe w miejsce NASZA ERA, jak również pokryć wszelkie koszty i wydatki poniesione przez NASZA ERA w związku ze skierowaniem roszczenia przeciwko NASZA ERA.
 4. W przypadku naruszenia przez Partnera postanowień Regulaminu NASZA ERA ma prawo pozbawić go statusu Partnera i zabronić wykonywania dalszych czynności objętych Regulaminem.
 5. Partner oświadcza, że wszelkie dane zawarte w Oświadczeniu są zgodne z prawdą. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za podanie NASZA ERA danych nieprawdziwych lub wprowadzenie NASZA ERA w błąd.
 6. Partner, będący osobą fizyczną, nie prowadzącą działalności gospodarczej, ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do NASZA ERA za przekazanie błędnych informacji o swoim statusie jako ubezpieczonego w rozumieniu ustawy o zakładzie ubezpieczeń społecznych. Partner zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty i wydatki, jakie NASZA ERA zobowiązane było ponieść na skutek nieprawidłowego określenia zobowiązań publicznoprawnych NASZA ERA lub Partnera, które to określenie nastąpiło w wyniku przekazania przez Partnera nieprawdziwych informacji wskazanych w Oświadczeniu.

VII. ZAWIADOMIENIA, DORĘCZENIA

 • Przekazywanie NASZA ERA danych kontaktowych, zgłaszanie zapotrzebowań na wykonanie usług lub przekazywanie wszelkich innych informacji związanych z pozyskiwaniem klientów może następować drogą mailową na adres: [biuro(at)naszaera.pl] lub inny wskazany przez NASZA ERA albo telefonicznie.
 • Wszystkie zawiadomienia, informacje, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie Regulaminu doręczana będzie Partnerowi osobiście, listem poleconym lub pocztą elektroniczną, pocztą kurierską albo też wysłane faksem (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adresy lub numery wskazane w Oświadczeniu. Doręczenie za pomocą e-mail lub faksem, ma skutek doręczenia w formie pisemnej. O każdej zmianie Danych Kontaktowych Partner zobowiązany jest powiadomić NASZA ERA pod rygorem skutku doręczenia korespondencji na adresy wskazane pierwotnie.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uzgodnienia z Partnerem, stanowiące odstępstwa od zasad określonych niniejszym Regulaminem wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Do umów negocjowanych indywidualnie, w kwestiach nieuregulowanych umownie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Regulaminu.
 2. NASZA ERA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w tym stawek Prowizji. O planowanych zmianach NASZA ERA zobowiązane jest poinformować Partnera najpóźniej na 30 dni przed planowaną zmianą.
 3. Partner, na pierwsze żądanie NASZA ERA, zwróci otrzymane nieodpłatnie od NASZA ERA Materiały, cenniki, wzory umów oraz wszelkie inne dokumenty oraz inne przedmioty stanowiące własność NASZA ERA, powierzone Partnerowi w celu realizacji czynności objętych Regulaminem.
 4. Partner nie może bez zgody NASZA ERA przenieść swoich praw lub obowiązków wynikających z Regulaminu na rzecz osób trzecich.
 5. Gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostało uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W takim przypadku postanowienia Regulaminu, uznane za nieważne lub niewykonalne będą uznane za zmienione w taki sposób, który ułatwi zrealizowanie intencji Stron oraz ich ekonomicznych i prawnych celów, które Strony pragnęły zrealizować przyjmując to postanowienie, które okazało się nieważne lub niewykonalne.
 6. Wszelkie spory związane z realizacją Regulaminu będzie rozstrzygał właściwy dla siedziby NASZA ERA sąd powszechny.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2014 roku.

ZATWIERDZAM

Marek Szymczak

Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 1

TABELA PROWIZJI

Rodzaj usługi

Podstawa prowizji

Stawka prowizji / rabatu na usługi

Umowa o obsługę w zakresie BHP/P.POŻ/OŚ

do 1000 zł /mc

10% wynagrodzenia za usługę /m-c

powyżej 1000 /mc

8 % wynagrodzenia za usługę /m-c

Pozostałe usługi

10 % wynagrodzenia za usługę

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAKRES USŁUG

OBSZAR: BHP

 • Stały nadzór poprzez utworzenie służby BHP w zakładzie pracy (**obowiązek utworzenia Służby BHP wynika z Kodeksu Pracy przy stanie zatrudnienia** ≥20 os.),
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów i zasad BHP,
 • Obsługa inwestycji budowlanych (plany BIOZ, IBWR, uzgodnienia),
 • Audyty i dokumentacja w zakresie dostosowania maszyn do wymagań minimalnych CE dla maszyn i urządzeń wyprodukowanych przed 2004 r. oraz wymagań zasadniczych WE dla maszyn i urządzeń nowszych,
 • Roczne analizy stanu BHP,
 • Reprezentacja przed organami nadzoru nad warunkami pracy w tym: Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną,
 • Analizy zagrożeń wybuchowych, Dokument Zabezpieczenia Stanowiska Pracy Przed Wybuchem (DZPW),
 • badania środowiska pracy (m.in. hałas, zapylenie, oświetlenie),
 • Badanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy,
 • Tworzenie instrukcji stanowiskowych BHP,
 • Identyfikacja i oznaczanie zagrożeń piktogramami zgodnie z normami,
 • Dobór i sprzedaż odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskacj pracy i okresowa aktualizacja,
 • Szkolenia BHP pracodawców oraz wszystkich grup pracowniczych (wstępne, okresowe), własna platforma e-learning,
 • Szkolenie w zakresie 1-szej pomocy przedmedycznej, szkolenia wysokościowe, szkolenia azbest.
 • Audyty kontrolne w obszarze BHP – raport w postaci fotograficznego rejestrowania nieprawidłowości i wskazania działań korygujących,
 • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

OBSZAR: OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla obiektu i okresowa aktualizacja,
 • Opinie i uzgodnienia w obszarze ochrony przeciwpożarowej,
 • Dokumentacja zabezpieczenia imprez masowych
 • Reprezentacja przed organami nadzoru nad sprawami ochrony przeciwpożarowej,
 • Szkolenia wszystkich grup pracowniczych, ćwiczenia pożarowe i próbne ewakuacje,
 • Sprzedaż gaśnic, hydrantów, oznaczeń oraz pozostałego wyposażenia przeciwpożarowego,
 • Okresowe audyty kontrolne w obszarze P.POŻ. – raport w postaci fotograficznego rejestrowania nieprawidłowości i wskazania działań korygujących.

OBSZAR: OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska w tym m.in. : wytwarzania odpadów, opakowań, emisji do środowiska
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 • Operaty wodnoprawne,
 • Operaty ochrony powietrza,
 • Wnioski o pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
 • Programy gospodarki odpadami (także dotyczące azbestu),
 • Ekspertyzy hydrologiczne i środowiskowe,
 • Instrukcje gospodarowania wodą,
 • Ewidencje odpadów,
 • Ewidencje opakowań wprowadzonych na rynek,
 • Identyfikacja kodu odpadu i jego opis,
 • Zgłoszenia instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia,
 • Raporty KOBIZE,
 • Bilanse masy LZO,
 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami,
 • Reprezentacja przed organami nadzoru ochrony środowiska w tym Państwową Inspekcją Sanitarną, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska,
 • Audyty kontrolne w obszarze ochrony środowiska i gospodarki odpadami – raport w postaci fotograficznego rejestrowania nieprawidłowości i wskazania działań korygujących.

OBSZAR: OBSŁUGA INWESTYCJI

 • Karty Informacyjne Przedsięwzięcia (KIP),
 • Raporty o Oddziaływaniu na Środowisko (ROŚ),
 • Uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
 • Uzyskiwanie decyzji środowiskowych,
 • Opinie rzeczoznawców (BHP, Sanitarny, P.Poż.),
 • Projektowanie i kosztorysowanie,
 • Przeprowadzanie zmiany sposobu użytkowania obiektu,
 • Przeprowadzanie odbiorów budowlanych obiektów.

OBSZAR: SZKOLENIA ZAWODOWE I ROZWÓJ OSOBISTY

 • spawacz, montażysta rusztowań budowlanych, operator suwnic, operator żurawi, kierowca wózka jezdniowego, operator podestów ruchomych, operator HDS, kierowca ADR, SEP, obsługa stacji LPG,
 • księgowość, kadry-płace, czas pracy, rozliczanie kierowców, komputerowe
 • barman, kelner, barista, magazynier,
 • wymagania zasadnicze i minimalne maszyn i urządzeń, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, obsługa procesu budowlanego, odpowiedzialność menedżerska w obszarze bezpieczeństwa, transport wewnątrzzakładowy, składowanie i magazynowanie, zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie, skuteczna komunikacja, sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska, naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, transport i składowanie oraz użytkowanie preparatów i substancji chemicznych zgodnie z REACH

OBSZAR: DORADZTWO CHEMICZNE / ADR

 • Doradztwo w zakresie stosowania przepisów co do transportu, składowania i użytkowania preparatów i substancji chemicznych m.in. REACH, regulacje krajowe,
 • Tworzenie i aktualizacja instrukcji stanowiskowych na podstawie kart charakterystyki,
 • Tworzenie i aktualizacja kart charakterystyki,
 • Dobór, opiniowanie wymaganych zabezpieczeń procesowych,
 • Audyty kontrolne w obszarze zagrożeń chemicznych – raport w postaci fotograficznego rejestrowania nieprawidłowości i wskazania działań korygujących.

OBSZAR: DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

 • Systemy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, systemy zintegrowane (wdrażanie i nadzór),
 • Dobre praktyki GMP/GHP, system HACCP,
 • Wymagania w zakresie dostosowania maszyn do wymagań minimalnych CE dla maszyn i urządzeń wyprodukowanych przed 2004 r. oraz wymagań zasadniczych WE dla maszyn i urządzeń nowszych,
 • Doradztwo technologiczne
Icon Regulamin współpracy partnerskiej (339,7 KB)