drzewa1.png

Kursy elektroenergetyczne

electricity001-10.jpg

Cel kursu :

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób dozoru i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w ramach poniższych kategorii:

  • urządzenia, instalacje i sieci e-e do 1 kV;
  • urządzenia, instalacje i sieci e-e powyżej 1 kV;
  • zespoły prądotwórcze powyżej 50 kW;
  • urządzenia elektrotermiczne;
  • urządzenia do elektrolizy;
  • sieci oświetlenia ulicznego;
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
  • APK oraz urządzenia automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń z punktów powyżej


Kurs trwa do 60 godzin.

Wskazane jest aby słuchacz posiadał przynajmniej 6 miesięczną praktykę w zawodzie elektryk.

W kursie pomiarowo – kontrolnym mogą wziąć udział elektrycy posiadający dyplom ukończenia szkoły o profilu elektrycznym, posiadający kilkuletnią praktykę zawodową.

 Zakres tematyczny :

Prawo energetyczne i przepisy z nim związane. Warunku techniczne jakim powinny odpowiadać instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym do 1kV. Zasady budowy i eksploatacji: sieci, urządzeń i instalacji o napięciu znamionowym powyżej 1kV. Zasady budowy i eksploatacji urządzeń elektrotermicznych. Zasady budowy i eksploatacji sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach do 1kV. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach powyżej 1kV. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Ratowanie osób porażonych prądem elektrycznym. Ochrona przeciwpożarowa.

 Egzamin i zaświadczenia :

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu przed komisją SEP otrzymuje książeczkę potwierdzającą nabycie wybranych kwalifikacji


Uprawnienia są ważne przez 5 lat.