drzewa1.png

Napełnianie zbiorników LPG

lpg.jpg

Cel kursu :

Przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy przy instalacjach zasilania pojazdów samochodowych gazem oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Kurs trwa około 21 godzin..

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest 1-miesięczna praktyka na stacji LPG pod opieką osoby posiadającej uprawnienia.


Zakres tematyczny :

 • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów,
 • rodzaje gazów stosowanych do napędu pojazdów,
 • instalacje zasilania pojazdów samochodowych i osprzęt zbiorników LPG,
 • budowa i oznakowanie zbiorników LPG, 
 • warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem,
 • napełnianie zbiorników LPG – czynności robocze i kontrolne,
 • podstawowe wiadomości o dozorze technicznym,
 • przepisy bhp i ppoż,
 • pierwsza pomoc przedmedyczna.

 
Egzamin i zaświadczenia :

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia TDT.


Egzamin składa się z: 

 • części teoretycznej - test,
 • części praktycznej - sprawdzenie praktycznej umiejętności obsługi dystrybutora LPG.


Uprawnienia ważne są bezterminowo.